Algmene voorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Brinker Carpets Nederland BV

Artikel 1. Definities

1. Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “Brinker Carpets” wordt bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brinker Carpets Nederland BV, statutair gevestigd te Arnhem, de personen bij hun in dienst of andere personen die door of vanwege hun aan het werk zijn gesteld.

2. Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “koper” of “wederpartij” wordt daaronder tevens verstaan “opdrachtgever” of “een ieder met wie Brinker Carpets een overeenkomst aangaat of wil aangaan, aan of voor wie Brinker Carpets een aanbieding doet, aan of voor wie Brinker Carpets levert of aan of voor wie een prestatie door Brinker Carpets wordt verricht”.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Alle offertes, acceptaties hiervan en de aldus tot stand gekomen overeenkomsten, vinden plaats onder toepasselijke verklaring van onderstaande algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Brinker Carpets.

2. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van een aanbod Brinker Carpets heeft bereikt. Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, welke contractueel van de zijde van de koper zijn of zullen worden gesteld.

Artikel 3. Wijzigingen

1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn en binden Brinker Carpets eerst, indien deze schriftelijk tussen koper en Brinker Carpets zijn overeengekomen.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Brinker Carpets eerst, indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Kwaliteit en omschrijving

1. Brinker Carpets verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de koopovereenkomst (offerte) omschreven.

2. Brinker Carpets staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Brinker Carpets kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

3. Bij alle handgemaakte artikelen, die volgens precieze maatgegevens bevestigd worden, zijn maatverschillen tot 3% van de lengte en de breedte acceptabel, maar niet meer dan 3% van het totale oppervlak.

4. Over in de handel gebruikelijke of geringe technische, niet vermijdbare afwijkingen in kwaliteit, kleur, lengte, breedte, gewicht en ten aanzien van een dessin, aanvaardt Brinker Carpets geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 5. Prijzen en levering

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden orders door Brinker Carpets slechts geaccepteerd, tegen prijzen en onder voorwaarden geldend op de dag van bestelling van de zaken.

2. Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, al of niet van overheidswege na de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd worden aan koper in rekening gebracht.

3. Tenzij anders overeengekomen zijn de genoteerde prijzen exclusief BTW.

4. Extra kosten, veroorzaakt door toezending of expresbestelling en dergelijke komen steevast voor rekening van de koper.

5. Alle door Brinker Carpets genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Brinker Carpets bekend waren. De (leverings)termijnen zullen door Brinker Carpets zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een enkele overschrijding van een genoemd (leverings)termijn brengt Brinker Carpets evenwel niet in verzuim.

6. Levering geschiedt vanaf het magazijn van Brinker Carpets kosten en risico van vervoer komen geheel voor rekening van de koper. Brinker Carpets is vrij in de keuze van het vervoermiddel.

7. Brinker Carpets heeft nimmer de plicht de zending voor eigen risico te verzekeren.

Artikel 6. Opslag

1. Indien om welke reden dan ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze bij Brinker Carpets gereed liggen, zal Brinker Carpets, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren.

2. De koper is verplicht aan Brinker Carpets de opslagkosten, volgens het bij Brinker Carpets gebruikelijke tarief en bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken bij Brinker Carpets gereed liggen, dan wel indien dit een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 7. Eigendomsovergang en consignatie

1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico van de zaken op de koper overgaan bij levering.

2. Brinker Carpets behoudt zich ten aanzien van alle aan koper geleverde zaken het eigendom voor totdat de koper de koopprijs volledig heeft voldaan; en koper alle vorderingen heeft voldaan ter zake van leveranties die Brinker Carpets ten behoeve van koper eerder heeft gedaan; en koper de vorderingen van Brinker Carpets wegens enig tekortschieten door koper in de nakoming van de koopovereenkomst waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, heeft voldaan. Alsdan worden de zaken geacht door Brinker Carpets aan de koper om niet in bewaring te zijn gegeven tot het tijdstip waarop de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, waarbij op de koper de plicht rust de zaken, waarvan Brinker Carpets de eigendom heeft voorbehouden, zorgvuldig, alsmede voldoende afgescheiden van andere zaken, te bewaren. Brinker Carpets heeft het recht de bewaargeving terstond te beëindigen en de zaken als haar eigendom op te eisen. Alle kosten en schade, vallende op of opgelopen door de zaken gedurende de periode van inbewaargeving, komen ten laste van de koper.

3. Behalve de koopsom met de hierboven omschreven kosten en rente is Brinker Carpets gerechtigd van de koper te vorderen alle kosten, die door de niet betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als ook buitengerechtelijke kosten.

4. Consignatie-zichtzendingen worden slechts voor een bepaald, door Brinker Carpets aan te geven tijdsbestek, in bewaargeving gegeven. Brinker Carpets behoudt zich voorts het recht voor ook binnen die termijn te allen tijde geheel of gedeeltelijk de in consignatie gegeven zaken terug te eisen.

5. Bijkomende bewerkingskosten voor consignatie-zichtzendingen die voortvloeien uit het beschikbaar stellen van de zaken, het opnieuw in het assortiment opnemen van geretourneerde zaken, verhoogde rentekosten, mogelijk nieuwe etikettering, worden gesteld op 5% van de koopsom van de desbetreffende zaken. Bij consignatie-zichtzendingen dienen de facturen welke op deze zaak betrekking hebben, per omgaande voldaan te worden.

6. Alle leveringen bij consignatie-zichtzendingen geschieden tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vanuit het magazijn van Verhoek Transport te Genemuiden. Retourzendingen door de koper van consignatie-zichtzendingen geschieden voor rekening en risico van de koper. Aflevering dient te geschieden in het magazijn te Genemuiden van Verhoek Transport.

7. Het gebruik van eigen zelfklevende etiketten door de koper is niet toegestaan, tenzij zulks uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen tussen partijen.

8. Het door Brinker Carpets aangebrachte etiket op de zaken dient ter identificatie van de zaken en mag niet verwijderd worden.

Artikel 8. Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Onder verwijzing naar lid 5 van dit artikel heeft deze termijn te gelden als een fatale termijn. De koper is verplicht de bedragen van de factuur te voldoen zonder aftrek van enige korting. Schuldvergelijking en/of opschorting van de betalingsverplichting zijn niet toegestaan. De factuur wordt op de dag van de levering respectievelijk ter beschikking stelling van de zaken gemaakt.

2. Indien de koper het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is de koper aan Brinker Carpets verschuldigd een rente groot 2% per maand, ingaande na de vervaldag.

3. In verband met verpanding van de debiteurenvorderingen aan factoringmaatschappij Deutsche Bank AG, kantoor Amsterdam, postbus 8705, 3900 AS Rotterdam kan de koper op instructie van Brinker Carpets slechts bevrijdend betalen op IBAN-nummer NL28DEUT0603790062 ten name van Deutsche Bank AG te Rotterdam.

4. Brinker Carpets heeft eveneens het recht de koopprijs onmiddellijk op te eisen dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen in geval sprake is aan de zijde van koper van faillissement, surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van dien bedrijfseigendommen, ofwel bij stillegging of liquidatie van de onderneming.

5. Koper zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn of het niet na komen van enige verplichting, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

6. Behalve de koopsom en de rente is Brinker Carpets gerechtigd van de koper te vorderen alle kosten die door de niet betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval, waarin Brinker Carpets zich voor de invordering de hulp van derden heeft ingeschakeld. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn 15% van de hoofdsom, exclusief BTW.

Artikel 9. Klachten

1. Klachten van de koper inhoudende dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeengekomen kwaliteit, moet binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van Brinker Carpets zijn gebracht, bij gebreke waarvan koper geen enkele rechten te dier zake tegen Brinker Carpets zou kunnen doen gelden.

2. Indien een tijdig ingediende klacht door Brinker Carpets juist wordt bevonden, is Brinker Carpets slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. Ieder andere of verdergaande aansprakelijkheid van Brinker Carpets is met inachtneming van artikel 11 uitgesloten. Behoudens in geval van gerechtvaardigde ontbinding rust op Brinker Carpets in geen geval de plicht om geleverde zaken retour te nemen met terugbetaling van de koopprijs.

3. Onder verwijzing naar artikel 8 lid 1 heeft de koper, ongeacht sprake is van gegronde klacht(en), niet het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten.

4. Indien de zaken zijn gebruikt, vervalt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht, zoals weergegeven onder punt 1 en 2 van dit artikel.

Artikel 10. Overmacht

1. De in artikel 4 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Brinker Carpets door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van Brinker Carpets is sprake, indien Brinker Carpets na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstromingen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Brinker Carpets als bij derden, van wie Brinker Carpets zaken koopt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Brinker Carpets ontstaan.

3. Indien door overmacht de levering meer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn zowel Brinker Carpets als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Brinker Carpets slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Brinker Carpets indien door de overmacht de resterende levering meer dan 2 maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen koper reeds geleverd was Brinker Carpets terug te zenden voor rekening, risico en kosten van de koper, indien de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Brinker Carpets aanvaardt slechts de verplichting tot schadevergoeding voor zover deze uit onderhavig artikel voortvloeit.

2. In geval van toerekenbare tekortkomingen en nakomingen van haar verplichtingen is Brinker Carpets slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding te weten vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Behoudens opzet of grove schuld zijdens Brinker Carpets sluit zij verder iedere aansprakelijkheid voor enig andere vorm van schade uit, hieronder begrepen onder meer vergoeding van gevolg- of indirecte schade, wegens gederfde winst en aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook.

3. Door Brinker Carpets verschuldigd geworden schade in gevolge lid 2 zal nimmer meer bedragen dan de op grond van de betreffende overeenkomst door Brinker Carpets aan de koper gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief BTW.

4. Brinker Carpets aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan c.q. ten gevolge van de hoedanigheid van geleverde zaken, indien toevoeging, bewerking of verwerking van geleverde zaken heeft plaatsgevonden.

5. In geval van onrechtmatige daad van Brinker Carpets of van haar werknemers of ondergeschikte is Brinker Carpets, voor zover zij rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en voor overige schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid van Brinker Carpets voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In alle gevallen komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de door Brinker Carpets gesloten verzekering wordt uitbetaald.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de koper de schade onverwijld, doch in geen geval later dan één jaar na het ontstaan daarvan, bij Brinker Carpets heeft gemeld middels aangetekend schrijven.

Artikel 12. Ontbinding

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, bij voorlopige surseance van betaling, of door beslaglegging, onder curatele stelling of indien anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen van zijn vermogen verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder erkent de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 13. Toepasselijk recht

1. Alle geschillen die tussen Brinker Carpets en koper mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van alle andere Gerechten aangebracht dienen te worden voor de Rechtbank te Arnhem, dan wel het Kantongerecht te Arnhem.

2. Op alle door Brinker Carpets gedane aanbiedingen of te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.